دیدگاه

پس از رایزنی‌های زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، این بار برلین نیز می‌خواهد تا از قافله عقب نماند و پیشنهاد برگزاری کنفرانس مشترک صلح با طالبان را داده است. روزنامه تاگس...