سیاست

مرکز ثبت نام پناهجویان تازه وارد در بوندس الی (Bundesallee) میزبان خبرنگاران بود تا روند ثبت نام تازه واردان را از نزدیک شاهد باشند. پناهجویان که تازه به برلین می آیند در نخست در میدان هوایی تمپلهوف جابجا می شوند...