فرهنگ

به بی‌زبانی برگی که روی آب افتاد هزار دایره از دست زندگی فریاد (عفیف باختری) شعر عفیف به خاطری در دل مردم جا گرفت که رنجش، رنج مشترک همه بود. در آیینه‌ی شعر‌های عفیف، مردم تصویر خودشان را می‌بینند....