15/05/2020

سازمان پزشکان بدون مرز،حمله در بخش زایمان در دشت برچی کابل را محکوم می کند.