پولیس از چالش مومو "Momo Challenge)" در واتساپ هشدار می‌دهد و می‌گوید که این مساله بر ای کودکان یک تهدید شمرده می‌شود. پولیس مونشن از گسترش روزافزون یک نامه زنجیره ای خبر می‌دهد  که در آن از کاربران دعوت شده است که در"Momo Challenge" شرکت کند. پولیس می‌افزاید که به طور خاص، از کودکان و نوجوانان از طریق سیستم های مختلف مانند واتساپ خواسته می شوند تا با شخصیت ترسناک و متحرک تماس بگیرند. به گفته پولیس مونشن، به عنوان مثال، فشار روانی بر روی کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته اند - معمولا می‌تواند به موقعیت‌های خطرناک منجر شود و یا از مخاطب برای فعالیت جنایی استفاده کند. پولیس می‌گوید که یک نوجوان  ۱۳  ساله که در یک حالت از تشنج روحی قرار دارد، پیامی را با چنین متنی دریافت کرده است "سلام، نام من مامو است و من ۳ سال پیش از در یک تصادف رانندگی از دنیا رفتم  و اگر شما نمی‌خواهید که من در ساعت 00:00 امشب در اطاق شما بیایم، این پیام را به ۱۵ مخاطب دیگر ارسال کنید، شما به من اعتقاد ندارید؟"

03/04/2019

پولیس از “چالش مومو” در واتساپ هشدار می‌دهد

پولیس از چالش مومو “Momo Challenge)” در واتساپ هشدار می‌دهد و می‌گوید که این مساله بر ای کودکان یک تهدید شمرده می‌شود. پولیس مونشن از گسترش روزافزون یک نامه زنجیره ای خبر می‌دهد  که در آن از کاربران دعوت شده است که در”Momo Challenge” شرکت کند. پولیس می‌افزاید که به طور خاص، از کودکان و نوجوانان از طریق سیستم های مختلف مانند واتساپ خواسته می شوند تا با شخصیت ترسناک و متحرک تماس بگیرند. به گفته پولیس مونشن، به عنوان مثال، فشار روانی بر روی کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته اند – معمولا می‌تواند به موقعیت‌های خطرناک منجر شود و یا از مخاطب برای فعالیت جنایی استفاده کند. پولیس می‌گوید که یک نوجوان  ۱۳  ساله که در یک حالت از تشنج روحی قرار دارد، پیامی را با چنین متنی دریافت کرده است “سلام، نام من مامو است و من ۳ سال پیش از در یک تصادف رانندگی از دنیا رفتم  و اگر شما نمی‌خواهید که من در ساعت 00:00 امشب در اطاق شما بیایم، این پیام را به ۱۵ مخاطب دیگر ارسال کنید، شما به من اعتقاد ندارید؟”