02/04/2024

نسبت بالای زنان در کرسی‌های استادی در دانشگاه فولدا

در دانشگاه فولدا، زنان در کرسی‌های استادی، بیشتر از مردان مشغول تدریس هستند. به گزارش هسن‌شاو، با داشتن بیشترین استادان زن که حدود ۴۹ درصد از کرسی‌ها را تشکیل می‌دهند، این دانشگاه در میان مراکز تحصیلات عالی هسن در صدر قرار دارد. بدین معنی که هر دومین پست توسط یک زن اشغال شده. براساس این گزارش، این نسبت به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین در سطح آلمان است.