18/04/2024

نخست وزیر ایالت هسن خواستار کارت پرداخت عملی به پناهندگان شد

اینک نخست وزیر بوریس راین (CDU)، خواستار امکان استفاده از این کارت توسط پناهندگان، بصورت عملی‌تر شده است. گزینه عملی بودن این کارت باید، هم از طرف شهرداری‌ها و هم پناهندگان به اجراء دربیاید. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته بوریس راین: ” نکته مهم این جاست که اجرای طرح این‌کارت، آن‌را اجرائی‌تر کند، نه این که مانع آن شود”. معرفی این کارت نباید باعث (بار اضافی) به شهرداری‌ها شود ” تنها با این دلیل که سبزها استثناهای بیشتری قایل‌اند”. تقریبا یک هفته پیش، پارلمان آلمان در مورد مبنای قانونی برای معرفی این کارت‌های پرداخت به پناهندگان تصمیم گرفت.