دفتر ملی ساختمان‌های تاریخی روز دوشنبه میدان‌هوایی/فرودگاه Tegel را تحت حفاظت بناهای تاریخی قرار داد. میدان هوایی تیگل ۱۹۶۵ و ۱۹۷۹ ساخته شد و نمونه ای خاص از دوره معماری دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ است. میدان هوایی تیگل پس از آن‌که میدان هوایی تمپلهوف مسدود گردید، ساخته شد. این میدان هوایی در مرکز شهر برلین قرار دارد و قرار بود بخاطر ازدحام و سر و صدای زیاد بسته شود، اما باشندگان برلین در انتخابات پارلمانی گذشته در یک همه‌پرسی به بازماندن آن رای دادند.

2. آوریل 2019

میدان هوایی تیگل روز دوشنبه به عنوان یک بنای تاریخی ثبت شد

دفتر ملی ساختمان‌های تاریخی روز دوشنبه میدان‌هوایی/فرودگاه Tegel را تحت حفاظت بناهای تاریخی قرار داد. میدان هوایی تیگل ۱۹۶۵ و ۱۹۷۹ ساخته شد و نمونه ای خاص از دوره معماری دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ است. میدان هوایی تیگل پس از آن‌که میدان هوایی تمپلهوف مسدود گردید، ساخته شد. این میدان هوایی در مرکز شهر برلین قرار دارد و قرار بود بخاطر ازدحام و سر و صدای زیاد بسته شود، اما باشندگان برلین در انتخابات پارلمانی گذشته در یک همه‌پرسی به بازماندن آن رای دادند.