31/05/2024

مصارف زیاد فستیوال ( روز هسن) دستمایه انتقاد انجمن مالیات‌دهندگان

انجمن مالیات‌دهندگان از دولت ایالتی خواسته‌اند، طرح برگذاری (روز هسن) را حذف کنند. «پاپِندیک» مسئول انجمن مالیات‌دهندگان در هسن مُنتقدانه گفته است: ” تقریبا ۱۰ روز با مصرفی در حدود ۲۰ ملیون یورو از بودجه عمومی، ( روز هسن) طولانی‌ترین و پُر‌مصرف‌ترین جشن‌ایالتی در آلمان است”. او همچنین افزوده: ” این رویداد در ۱۹۶۱ در قالب یک برنامه آخر‌هفته شروع شد ولی اینک به رویداد سرگرمی‌گسترده با مصارفی ملیونی مبدل شده است. برای شهرداری‌های کوچک، این به معنی بار اضافی است”.