یوری فینیبرگ (Yorai Feinberg) مالک یک رستورانت در شونیبرگ برلین می‌گوید که به خاطر یهودی‌بودن تهدیدها و توهین‌های زیادی را متحمل شده و اخیرا به مرگ نیز تهدید شده است. فینیبرگ می‌گوید که پیام‌های زیادی نژادپرستانه دریافت کرده و آخرین پیام را با این مضمون دریافت کرده "به زمان های هیتلر دوباره برمی گردیم و همه شما را در اجاق گاز قرار می دهیم، شما پسر بدجنس!" فینبرگ این پیام را به پلیس ارسال کرد ، تماس گیرنده حتی، ظاهرا به طور تصادفی، شماره خود را نیز ارسال کرد. پولیس برلین می‌گوید که بررسی‌ها را درباره این موضوع آغاز کرده است. یهودستیزی در سال‌های اخیر در برلین افزایش یافته است.

01/04/2019

مسئول یک رستورانت یهودی به مرگ تهدید شده است

یوری فینیبرگ (Yorai Feinberg) مالک یک رستورانت در شونیبرگ برلین می‌گوید که به خاطر یهودی‌بودن تهدیدها و توهین‌های زیادی را متحمل شده و اخیرا به مرگ نیز تهدید شده است. فینیبرگ می‌گوید که پیام‌های زیادی نژادپرستانه دریافت کرده و آخرین پیام را با این مضمون دریافت کرده “به زمان های هیتلر دوباره برمی گردیم و همه شما را در اجاق گاز قرار می دهیم، شما پسر بدجنس!” فینبرگ این پیام را به پلیس ارسال کرد ، تماس گیرنده حتی، ظاهرا به طور تصادفی، شماره خود را نیز ارسال کرد. پولیس برلین می‌گوید که بررسی‌ها را درباره این موضوع آغاز کرده است. یهودستیزی در سال‌های اخیر در برلین افزایش یافته است.