27/05/2024

طوفان‌ها در سال ۲۰۲۳ میلیاردها یورو خسارت در آلمان به بار آورد

سال گذشته تگرگ، طوفان و باران شدید باعث خسارت بیمه ای بالغ بر ۵.۷ میلیارد یورو شد که به میزان قابل توجهی بیشتر از سال قبل است. بیشترین خسارت در بایرن و هسن رخ داده است. انجمن عمومی صنعت بیمه آلمان (GDV) خسارت در سال گذشته را ۵.۷ میلیارد یورو برآورد کرد. مدیر عامل GDV، یورگ آسموسن می‌گوید که خسارات سال گذشته ۱.۷ میلیارد یورو بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. به گفته این انجمن، رکورد قبلی ثبت شده ۱۳.۹ میلیارد در سال ۲۰۲۱ بود.