03/04/2024

شکاف دستمزد بین شرق و غرب آلمان همچنان بزرگ است

بر اساس آمار جدید اداره آمار فدرال، ۳۳ سال پس از اتحاد دو آلمان، هنوز هم تفاوت زیادی در سطح درآمد بین شرق و غرب این کشور وجود دارد. در سال ۲۰۲۳، متوسط دستمزد ماهانه برای کارمندان تمام وقت در شرق آلمان ۸۲۴ یورو کمتر از غرب بوده است. دستمزد ناخالص ماهانه بدون احتساب پاداش در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط در سراسر آلمان چهار هزار و ۴۶۸ یورو بوده است. این رقم در غرب آلمان چهار هزار و ۵۷۸ یورو و در شرق سه هزار و ۷۵۴ یورو بوده است. حزب چپ آلمان خواهان برابری شرایط زندگی در شرق و غرب آلمان است و می‌گوید که پایین بودن دستمزدها در شرق به فقر در دوران سالمندی منجر می‌شود. این حزب معتقد است که سازماندهی اتحادیه‌های کارگری و مطالبه قاطعانه حقوق کارگران می‌تواند راهی برای کاهش این شکاف باشد.