29/05/2024

شهر فرانکِنبِرگ جایزه دوچرخه آلمان را از آن خود کرد

پروژه “هوشمند، متصل و سبز- برنامه‌ ترافیک یکپارچه دوچرخه در فرانکِنبِرگ” بر ۵۰ پروژه دیگر در رده زیر‌ساخت برتری پیدا کرد. شهردار این شهر، باربارا ایکِس، در مراسم اهدای جوایز گفت: «پروژه ما نشان داد که سیستم حمل و نقل نباید در مناطق روستائی به صورت یک رویا باقی بماند.» این پروژه شامل ایجاد مسیری ۴ کیلومتری با ساخت ۳ پُل چوبی در وسط شهر با در نظر گرفتن شرایط محیط زیست در مدت ۳ سال است. هدف این پروژه ایجاد فاصله‌های کوتاه میان خانه‌ها، محل کار و امکانات تفریحی است. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، پروژه “BiciBus-Deutschland” از فرانکفورت نیز در رده داوطلب موفق به دریافت جایزه شد. جایزه دوچرخه آلمان، یکی از ابتکارات وزارت امور دیجیتالی و حمال و نقل دولت فدرال است.