22/05/2024

اعتصاب معلمان به‌دلیل شلوغی کلاس‌ها

اتحادیه علم و آموزش برلین (GEW) امروز چهارشنبه، ۲۲ مه، یک اعتصاب هشداردهنده در ارتباط با کلاس‌های کوچک مدرسه‌ها و تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاس‌ها ترتیب داده است. این اعتصاب از ساعت ۱۱:۳۰ در میدان الکساندر برلین برگزار می‌شود. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، این اعتصاب مدرسه‌های زیادی را در سطح شهر تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر، بیش از ۳۵۰۰ کلاس در مدرسه‌های برلین بیش از حد شلوغ هستند. مدارس فنی حرفه‌ای نیز تظاهراتی را با دوچرخه از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۰:۲۰ صبح در منطقه لیشتنبرگ برگزار کردند.