امروز در آلمان «روز دختر» (Girl's Day) است. دختران نوجوان و دختران دانش‌آموز در این روز با مشاغلی که به طور سنتی شغل‌های مردانه هستند آشنا می‌شوند. امسال بیش از ۱۰ هزار کارخانه، شرکت، آزمایشگاه و آموزشگاه شغلی در این پروژه شرکت کرده‌اند و نزدیک به صدهزار دختر دانش‌آموز فرصت آشنایی با این مشاغل را خواهند داشت. در برلین هم بیش از هفت هزار دختر دانش‌آموز از طرف مدرسه به کارخانه‌ها و کارگاه‌های فنی می‌روند. مشاغل فنی و کارخانه‌ای از جمله شغل‌هایی هستند که به صورت کلیشه‌ای در مردانه تلقی می‌شوند و دخترها کمتر به سوی این شغل‌ها می‌روند.

28/03/2019

روز دختر: فرصتی برای مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی در مشاغل

امروز در آلمان «روز دختر» (Girl’s Day) است. دختران نوجوان و دختران دانش‌آموز در این روز با مشاغلی که به طور سنتی شغل‌های مردانه هستند آشنا می‌شوند. امسال بیش از ۱۰ هزار کارخانه، شرکت، آزمایشگاه و آموزشگاه شغلی در این پروژه شرکت کرده‌اند و نزدیک به صدهزار دختر دانش‌آموز فرصت آشنایی با این مشاغل را خواهند داشت. در برلین هم بیش از هفت هزار دختر دانش‌آموز از طرف مدرسه به کارخانه‌ها و کارگاه‌های فنی می‌روند. مشاغل فنی و کارخانه‌ای از جمله شغل‌هایی هستند که به صورت کلیشه‌ای در مردانه تلقی می‌شوند و دخترها کمتر به سوی این شغل‌ها می‌روند.