27/03/2019

دولت فدرال می خواهد کمک هزینه های نقدی را برای پناهجویان کاهش دهد

طبق یک لایحه، پناهجویان از سال ۲۰۲۰ کمک‌هزیننه‌های نقدی کمتری دریافت خواهند کرد. بر بنیاد لایحه جدید پناهجویان بزرگ‌سال ۳۴۴ یورو دریافت می‌کنند (قبلا ۳۵۴ یورو). برای افراد ۱۴ تا ۱۷ سال این مبلغ به ۲۷۵ یورو کاهش می یابد. پیشنهاد این لایحه از سوی دولت فدرال با انتقاد برخی از احزاب روبرو شده و گفته اند که کاهش کمک‌های نقدی برای پناهجویان نباید صورت گیرد.