27/03/2024

دوره‌های زبان برای پناهندگان موفقیت‌آمیز نبوده است

اگر پناهندگان با موفقیت در دوره‌های زبان مرتبط با شغل شرکت کنند، شانس آنها برای یافتن شغل بیشتراست. بر اساس مطالعه‌ای که به سفارش وزارت کار فدرال انجام شده است، نشان می‌دهد که دوره‌های زبان برای پناهندگان موفقیت‌آمیز نبوده و تراز مالی نیز منفی است. بر این اساس، حدود ۷۷۵۰۰۰ مهاجر از سال ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۲۲ در دوره‌های زبان مرتبط با شغل شرکت کردند. تقریباً دو سوم (۶۱ درصد) دوره را با گواهینامه کامل کرده اند. در همین حال، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، این دوره ها حدود ۱.۷ میلیارد یورو برای دولت هزینه داشته است.سیاستمداران انتظار داشتند که هزینه‌ها توسط مالیات و سهم‌های تامین اجتماعی پرداخت شده توسط شرکت کنندگان موفق دوره در مشاغل بعدی شان تامین شود. اما این اتفاق نیفتاد زیرا افراد بسیار کمی با وجود گذراندن دوره های زبان مشغول به کار شدند.