22/04/2024

دفتر حفاظت از قانون اساسی براندنبورگ نسبت به افراط گرایی از طریق Tiktok هشدار می دهد

فتر حفاظت از قانون اساسی براندنبورگ از طریق برنامه ویدیویی کوتاه Tiktok نسبت به رادیکالیزه شدن جوانان مسلمان هشدار می‌دهد. بر اساس گزارش ویژه دفتر حفاظت از قانون اساسی براندنبورگ که روز یکشنبه در پوتسدام منتشر شد، اسلام‌گرایان افراطی، به‌ویژه سلفی‌ها، از افزایش سریع این پلتفرم استفاده کردند. افراط گرایان با محتوای خود به مخاطبان میلیونی می‌رسند و بر افکار و اعمال جوانان تأثیر می‌گذارند. دفتر حفاظت از قانون اساسی براندنبورگ می‌گوید: «آنها اغلب به طور قابل توجهی فرآیندهای رادیکال‌سازی را به راه می‌اندازند که از محیط خانواده و مدرسه پنهان می‌ماند. عنوان فصل “TikTokization of Islamism” است.