30/05/2024

درگیری دوباره در تظاهرات حامیان فلسطینی ها در برلین

سخنگوی پلیس برلین به rbb گفت، تظاهرات بسیار بزرگتر از حد انتظار بود. به گفته سخنگوی پلیس، شورش هایی در منطقه کوتبوسر تور رخ داد. بطری‌ها از میان جمعیت به سمت افسران پلیس پرتاب شد. علاوه بر این، شعارهای ضد یهود نیز سر داده شد. پلیس اطلاعات شخصی چند شرکت کننده را ضبط کرد و از برگزارکننده خواست تا فریادهای ضدیهودی جمعیت را متوقف کند. پلیس چندین تظاهرکننده را نیز بازداشت کرد. سخنگوی پلیس گفت که تظاهرات بزرگتر از حد انتظار بود و حدود ۱۴۰۰ شرکت کننده داشت، در حالی که حدود ۱۰۰۰ شرکت کننده ثبت نام کرده بودند.