15/04/2024

دانشگاه آزاد برلین با اسکان پناهندگان در محوطه این دانشگاه مخالفت کرد

دانشگاه آزاد برلین علیه خانه‌های کانتینری برای پناهندگان که توسط مجلس سنا برنامه ریزی شده است، مخالفت کرد.  سنا می‌خواهد ۲۶۰ پناهنده را در محوطه دانشگاه اسکان دهد. دانشگاه آزاد نامه ای اعتراض آمیز به آلبرشت برومه  هماهنگ کننده پناهندگان نوشته است. دانشگاه می خواست ساختمان هایی برای آموزش و تحقیق در محل اسکان پناهندگان بسازد. رئیس FU گونتر زیگلر می‌گوید که: “مدیریت دانشگاه این اقدام را تایید نکرده و هنوز در مورد آن از ما سوالی نشده است.”