25/04/2024

جاسوسی چین و خطر آن برای اقتصاد آلمان

اقدامات چین چه تاثیری بر امنیت شرکت‌های آلمانی دارد؟ نمایندگان دفتر حفاظت از قانون اساسی و تجارت در این باره در برلین بحث کردند.
به گفته کارشناسان، وقتی شرکت‌های آلمانی در چین تجارت می‌کنند، دو جهان به طور نامتقارن با هم برخورد می‌کنند. از یک طرف، شرکت‌های خصوصی آلمانی وجود دارند که دوست دارند تجارت خوبی انجام دهند. از سوی دیگر، شرکت‌های چینی که به شدت به سیاست وابسته هستند، زیرا سیاست در چین حرف اول را می‌زند. شرکت ها باید این موضوع را رعایت کنند و در موارد تردید با دولت نیز همکاری نمایند. ساندرا هیپ، کارشناس چین از دانشگاه برمن می‌گوید که:  “رهبری چین اساساً نگران این است که اطمینان حاصل شود که اقتصاد به طور کلی به گونه‌ای هماهنگ شود که خود چین کمتر آسیب پذیر شود و برعکس، بیشتر بتواند به دیگران آسیب برساند یا برای دیگران خطرناک شود.” حدود ۵۰۰۰ شرکت آلمانی در چین فعالیت می‌کنند.