12/04/2024

تهیه ۴۰۰۰ امضاء برای حفظ آزادی هنر در نمایشگاه بین‌المللی «داکومنتا»

حفظ آزادی هنری ثبت شده در قانون اساسی نمایشگاه جهانی «Dacumenta» در آینده؛ از اهداف ابتکاری شهر کاسل در زمینه این نمایشگاه است. نمایشگاه بین‌المللی «داکومنتا» یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های هنرهای معاصر در جهان است و هر ۵ سال یک‌بار برای مدت ۱۰۰ روز در شهر کاسل برگزار‌می‌شود. اینک اعضای این ابتکار جدید می‌خواهند با استفاده از این ( سند امضاء شده) مطمئن شوند، آزادی هنری در این نمایشگاه همچنان حفظ شود. آنها در همین حال از به‌اجرا درآمدن محدودیت‌های قابل توجه‌ای در راستای آزادی هنر؛ در پی برخی توصیه‌های جدید در آئین‌نامه رفتاری برای برگزاری مجدد این نمایشگاه، بیم دارند. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، عنوان این مجموعه امضاء، «آزادی هنر را نجات دهید» است که وزیر علوم و هنر، تیمون گریملز (SPD) و شهردار کسل سِون شویلِر (سبزها) آن را در مقابل ساختمان Fridericianum پذیرفتند.