10/05/2024

تنها ۱۳ درصد از سربازان ارتش آلمان، زن هستند!

اوا هوگل، کمیسر دفاعی بوندستاگ آلمان، از کمبود زنان در بوندسوهر (ارتش آلمان) انتقاد کرد: «این نمی‌تواند این‌طور ادامه یابد!» نسبت زنان حدود ۱۳ درصد است. اگر خدمات پزشکی را حذف کنید، حتی کمتر از ۱۰ درصد است! هوگل همچنین از تجاوزات جنسی و نبود توالت و دوش برای سربازان زن انتقاد کرد. همچنین تعداد بسیار کمی از زنان در پست‌های رهبری حضور دارند. فقط سه زن در رتبه ژنرال خدمت می‌کنند! وی گفت که از زمانی که نیروهای مسلح به طور کامل به روی زنان در سال ۲۰۰۱ باز شدند، تعداد سربازان زن به حدود ۲۴۳۰۰ افزایش یافته است. این به معنی حدود ۱۳ درصد است. او اعتراف کرد که سهمیه زنان در مناصب رهبری نظامی در خود وزارت در حال حاضر حدود دو درصد است. با این حال، در خارج از وزارت دفاع، ۱۶ درصد از پست‌های رهبری در اختیار زنان است. در حوزه خدمات پزشکی، حدود ۴۶ درصد است.