06/06/2024

تعداد دریافت‌کنندگان پول شهروندی(Bürgergeld) افزایش یافته است

دولت چراغ راهنمایی در واقع می‌خواست با تصویب طرح پول شهروندی (هارتز IV سابق) تعداد دریافت کنندگان مزایای شهروندی را کاهش دهد. یک سال و نیم بعد از تصویب این طرح، ۴.۰۲۱ میلیون بیکار قابل اشتغال از مزایای شهروندی برخوردار هستند. این آمار تقریباً ۲۰۰,۰۰۰ بیشتر از ابتدای جنوری/ژانویه ۲۰۲۳ است. حدود نیمی از دریافت کنندگان مزایای شهروندی، آلمانی و نیمی دیگر خارجی هستند. کارشناس بازار کار معتقد اند که با هارتز IV فشار بیشتری بر روی افرادی که از کار امتناع می‌کرد، وجود داشت. کارشناسان یکی از دلایل افزایش دریافت‌کنندگان مزایای شهروندی را اهرم فشار کم کارگزاران در برابر افرادی که از کار امتناع می‌کنند، می‌دانند.