29/04/2024

تعداد خانه‌های متحرک در برلین و براندنبورگ افزایش یافته است

خانه های متحرک در برلین و براندنبورگ روز به روز بیشتر می‌شود. طبق داده‌های اداره حمل‌ونقل فدرال، در ابتدای سال، بیش از ۱۹۰۰۰ نفر در پایتخت و تقریباً ۲۳۳۰۰ نفر در براندنبورگ در خانه‌های متحرک زندگی می‌کردند. به‌ویژه در براندنبورگ، این تعداد در سال‌های اخیر به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. اگر به تعداد وسایل نقلیه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر نگاه کنید، برلین در مقایسه با ایالت‌های فدرال در رتبه آخر قرار دارد. در براندنبورگ، ۹.۱ وسیله نقلیه به ازای هر ۱۰۰۰ ساکن در ابتدای سال ثبت شده است. میل به سفرهای فردی بیشتر و تماس نزدیک‌تر با طبیعت نیز به این صنعت رونق بخشیده و پس از آن در طول همه‌گیری بیشتر تقویت شد.