26/04/2024

تعداد اخراج‌های‌اجباری سال گذشته در هسن بیشتر بود

بر اساس اعلام وزیر داخله، تعداد اخراج‌های‌اجباری ( دیپورت) نسبت به سال قبل‌اش از این ایالت بیشتر بوده است. این در‌حالی است که در سال ۲۰۲۳، تعداد ۱۴۰۶ نفر و در سال ۲۰۲۲، تعداد ۱۰۴۸ نفر اخراج شده‌اند. گفته شده به دلیل همه‌گیری کرونا، در دو‌سال قبل، این تعداد کاهش چشمگیری داشت. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته وزارت کشور، ارقام اولیه نشان می‌دهد از ماه ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، تعداد ۳۹۰ نفر به کشورهای شان برگشتانده شده‌اند. این اخراج‌ها؛ از این ایالت به کشورهای مبداء‌شان و یا بر اساس قانون دوبلین به کشور سوم است. قوانین دوبلین ۳، از سال ۲۰۱۳ اجرا می‌شود و در صورتی که پناهندگان غیر‌قانونی به سفرشان در اروپا ادامه دهند و درخواست پناهندگی را به کشور دومی بفرستند، دوباره به کشور اول بازگشتانده خواهند شد.