31/05/2024

تاثیرگزاری تغیرات اقلیمی بر دنیای کار

بر اساس تحقیقی که توسط بیمه سلامت DAK صورت گرفته، نشان می‌دهد تغیرات آب وهوایی تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار وارد کرده است. ۲۳ درصد از کارمندان در سطح کشوری ، خسته‌گی و فشار کار را ناشی از موج گرمای جهانی می‌پندارند.این آمار بر اساس داده‌های ۲۶۳۰۰۰ کارمند، دارنده این بیمه سلامت به‌دست آمده است. بریتا دالهوف، مدیر منطقه‌ای بیمه DAK گفته: ” موج گرما ناشی از تغیرات اقلیمی، بزرگترین عامل ریسک سلامت به شمار می رود”. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، قابل توجه است، وقتی هوا گرم می‌شود، مرخصی و یا غیبت‌های کاری که ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی است نیز بیشتر می‌شود.