29/04/2024

سرعت ۲۱۲ کیلومتر در ساعت در بزرگراه A۱۰!

یک راننده پورشه برلینی در امتداد A۱۰ در روز شنبه با سرعت ۲۱۲ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کرد. حد مجاز سرعت در این بزرگراه ۱۲۰ کیلومتر در ساعت است. پلیس براندنبورگ بعد از ظهر یک دوربین سرعت سیار در مثلث بزرگراه هاولند نصب کرد و سرعت رانندگان را بررسی می‌کرد. حوالی ساعت ۲:۲۰ بعدازظهر، راننده پورشه (۲۷) اهل برلین ناگهان وارد تله دوربین سرعت شد، با سرعت ۲۱۲ کیلومتر در ساعت، تقریبا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت سریعتر از حد مجاز. این جوان ۲۷ ساله پس از دیدن دوربین سرعت،  دستش را جلوی صورتش گرفته تا هویتش را پنهان کند. افسران پلیس او را  تعقیب کردند و توانستند مرد را قبل از خروج Oberkrämer (Oberhavel) متوقف کنند و هویت او را مشخص نمایند.