18/04/2024

افزایش سگ‌ها در برلین و کمبود آرایشگاه‌های حیوانات

شستن، کوتاه کردن موی، سشوار کشیدن در آرایشگاه‌های حیوانات به یک معضل برای صاحبان سگ‌ها تبدیل شده است. آرایشگاه‌های بسیار کمی در برلین برای سگ های بیش از حد وجود دارد. توقف پذیرش، لیست انتظار و استرس برای صاحبان سگ‌ها به یک مشکل جدی تبدیل شده است. انجمن مرکزی شرکت‌های متخصص جانورشناسی (ZZF) به B.Z می‌گوید: ” حدود ۵۰۰۰ سالن در سراسر کشور وجود دارد. در برلین حدود ۷۰ آرایشگاه برای حدود ۱۳۰۰۰۰ سگ وجود دارد”. به گفته این انجمن بسیاری از آرایشگاه‌ها از پذیرش سگ‌ها بخاطر نداشتن وقت و کارمند اجتناب می‌کنند.