23/05/2024

افزایش خشونت نسبت به دگرباشان جنسیتی در هسن

به گفته وزیرداخله این ایالت،«رومن پوزیک» ( CDU): ” این بسیار ترسناک است وقتی انسان‌ها به خاطر گرایش‌‌جنسی و یا هویت جنسیتی‌شان، تجربه تبعیض، تنفر و خشونت را داشته باشند”. ” افزایش ۶۶ درصدی در یک سال به شدت هشدار دهنده است”. به گزارش خبرگزاری هسن شاو از گفته این وزارت، ۸۳ مورد جنایت در مقابل دگرباش‌ها ( کویر) در این ایالت به ثبت رسیده، که ۳۳ مورد بیشتر از سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. قابل یادآوری است، از ۸۳ مورد، ۲۵ مورد جراحات فزیکی گزارش شده که ۱۰ مورد آن جراحات بسیار جدی بوده است. در همین حال، پوزک اذعان داشته: ” به عنوان دموکرات، ما باید در مقابل تبعیض و خشونت بایستیم” .