13/05/2024

ارائه پیش‌نویس مقرارت تازه برای بهبود خدمات مخابراتی

 کیفیت سیستم مخابراتی (گوشی‌های همراه) در آلمان باید بهترشوند. برای این منظور، آژانس ملی فرکانس‌ها قوانینی را تعیین می‌کند که رئیس این نهاد کلاوس مولر امروز نسخه پیش‌نویس را ارائه می‌دهد. این مقررات اهمیت راهنمایی برای کیفیت آینده مخابراتی سیار در آلمان را دارند. دولت هر چهار تا پنج سال حقوق استفاده از این فرکانس‌ها را در حراجی‌ها عرضه می‌کند، زیرا این فرآیند به دولت میلیاردها یورو درآمد می‌دهد. به گزارش فرانکفورترنای‌پرس، اما امسال، حراجی برگزار نمی‌شود و حقوق استفاده از فرکانس‌ها تا چندین سال دیگر با شرایط مالی متفاوت تمدید می‌شود. با تمدید حقوق استفاده، شرکت‌های خصوصی مخابراتی، ملزم به تضمین پوشش در مناطق دورافتاده می‌شوند.