در این گزارش، به دنیای پناهندگان در ایالت براندنبورگ آلمان همراه می‌شویم. از چالش‌های زندگی آنها در غربت تا امیدهایی که در زندگی شان دارد.

19/04/2024

چالش‌ها و امیدهای پناهندگان: زندگی پناهجویان در دل غربت در ایالت براندبورگ

در این گزارش، به دنیای پناهندگان در ایالت براندنبورگ آلمان همراه می‌شویم. از چالش‌های زندگی آنها در غربت تا امیدهایی که در زندگی شان دارد.