آیا کارت پرداخت به جای پول نقد برای پناهجویان ایدهٔ مناسبی است؟

11/02/2024

پول نقد یا کارت پرداخت؟

آیا کارت پرداخت به جای پول نقد برای پناهجویان ایدهٔ مناسبی است؟