17/01/2024

گزارش از نمایشگاه “تلاش برای زنانگی و هویت

این نمایشگاه به بررسی ساختارهای جامعه افغانستان از دیدگاه تجربیات زنان این کشور می‌پردازد.