این جشنواره با حضور بیش از ده ها هنرمند افغانستانی به تاریخ ۳۰ جون تحت عنوان (گوته انستیتوت در تبعید افغانستان) در شهر برلین آلمان برگزار شد.

05/07/2023

جشنواره گویته انستیتوت در برلین

این جشنواره با حضور بیش از ده ها هنرمند افغانستانی به تاریخ ۳۰ جون تحت عنوان (گوته انستیتوت در تبعید افغانستان) در شهر برلین آلمان برگزار شد.