اشتراک شهردار راینیکندورف همجنان نمایندگانی از (حزب سی دی او) برای همدلی و احترام به مراسم مذهبی مسلمانان در مراسم افطار.

14/04/2023

اشتراک شهردار راینیکندورف همجنان نمایندگانی از (حزب سی دی او) برای همدلی و احترام به مراسم مذهبی مسلمانان در مراسم افطار

اشتراک شهردار راینیکندورف همجنان نمایندگانی از (حزب سی دی او) برای همدلی و احترام به مراسم مذهبی مسلمانان در مراسم افطار.