Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash
27/03/2023

روند پناهندگی در دادگاه‌های اداری افزایش یافته

افراد آسیب دیده می‌توانند علیه تصمیم منفی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در دادگاه اداری شکایت کنند. برخی از مردم در نیدرزاکسن سال گذشته از این استفاده کردند. تعداد مراحل پناهندگی در دادگاه‌های اداری نیدرزاکسن در سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

همانطور که وزارت دادگستری در هانوفر در پاسخ به درخواست DPA اعلام کرد، تقریباً ۶۵۰۰ پرونده اصلی و در نتیجه ۹۳۶ پرونده بیش از یک سال قبل وجود داشت. این تعداد در سال ۲۰۱۹ حتی بیشتر بود، این به معنی بیش از ۶۶۰۰ مورد در دادگاه است. همچنین تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های اصلی در سال ۲۰۱۷ دریافت شد؛ یعنی بیش از ۲۲۰۰۰ مورد.

طبق قانون پناهندگی، افراد آسیب دیده می‌توانند علیه تصمیم منفی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در دادگاه اداری شکایت کنند. هفت دادگاه اداری در نیدرزاکسن وجود دارد. دادگاه سپس تصمیم اداره فدرال را بررسی می‌کند. اگر به این نتیجه برسد که شرایط اعطای حمایت وجود دارد، تصمیم قبلی را لغو می‌کند و اداره فدرال را ملزم به اعطای حمایت می‌کند.

مراحل بیشتر طول می‌کشد

تعداد دادرسی‌های فوری نیز در سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۱ کمی بیش از ۱۵۰۰ بود، سال گذشته حدود ۲۰۰۰ بود. طبق اطلاعات، اقدامات فوری قانونی در سال گذشته به طور متوسط یک ماه به طول انجامید. البته این مدت در سال‌های اخیر به سختی تغییر کرده است.

مراحل پناهندگی ۶.۱ ماه طول می‌کشد

مدت رسیدگی اصلی در سال گذشته به طور متوسط تقریباً دو ماه افزایش یافته است. از آنجایی که بسیاری از روش‌های قدیمی تر پردازش می‌شوند، افزایش مدت زمان اغلب یک اثر آماری است.

امل برلین