29/11/2022

گفتگو در مورد پروسه انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگر عرصه تئاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویش و گارگردان تیاتر از افغانستان به آلمان

گفتگو درمورد پروسه انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگرعرصه تئاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویش و کارگردان تئاتر از افغانستان به آلمان.