گفتگو با اعضای گروه “فمنیستا برلین” که بیش از پنجاه روز است که در همبستگی با خیزش مردم ایران، در برلین مقابل دفتر حزب سبزها تحصن کرده‌اند.

Photo & Report: Maryam Mardani

14/11/2022

تحصن گروه “فمنیستا برلین” مقابل دفتر سبزها

گفتگو با اعضای گروه “فمنیستا برلین” که بیش از پنجاه روز است که در همبستگی با خیزش مردم ایران، در برلین مقابل دفتر حزب سبزها تحصن کرده‌اند. Photo & Report: Maryam Mardani