Foto von Maksim Goncharenok von Pexels
14/02/2022

پس‌زمینه مهاجرت چه نقشی در آمادگی به واکسین بازی می‌کند؟

تحقیقی که اخیرا ازسوی انستیتوت صحی روبرت کُخ آلمان و برخی دیگر از نهادهای صحی در روند تطبیق واکسین انجام شده، نشان می‌دهد که میزان واکسین درمیان افرادی که پس زمینه مهاجرت دارند حدود هشت درصد کمتر از افراد بدون پس زمینه مهاجرت است.

در این مطالعه نرخ واکسین در بین آلمانی‌ها و افرادی که پس زمینه مهاجرت دارند مقایسه شده است.

این نهاد صحی برای انجام این مطالعه با ۲۰۰۰ نفر مصاحبه کرده که ۱۰۰۰ نفر از آنان پس زمینه مهاجرت و ۱۰۰۰ نفر دیگر بدون پس زمینه مهاجرت هستند.

نتایج این تحقیق نشان داده است که ۹۲ درصد پرسش‌شوندگان آلمانی آمادگی بیشتری برای واکسین داشته‌اند، درمقایسه ۸۴ درصد افراد با پس زمینه مهاجرت گفته‌اند که حداقل یک‌بار واکسین شده‌اند.

نقش مهارت‌های زبانی در دریافت واکسین

بربنیاد معلومات انستیتوت صحی روبرت کُخ، مهارت‌های زبانی افراد نقش تعیین‌کننده بیشتری نسبت به پس زمینه مهاجرت دارد.

برای افرادی که آلمانی کمتر و یا اصلا صحبت نمی‌کنند، میزان واکسین ۷۵ درصد است و درعین حال در میان پاسخ‌دهندگان با دانش بسیار خوب آلمانی و یا آلمانی به زبان مادری، این رقم به ۹۲ درصد می‌رسد.

الیزا ولکوته، پژوهشگر دربخش واکسین انستیتوت صحی روبرت کُخ می‌گوید: «عوامل دیگری که بر روند واکسین تاثیر می‌گذارند درآمد، سطح تحصیلات و سن افراد است که این امر هم برای افراد با پیشینه مهاجرت و هم بدون پیشینه مهاجرت صدق می‌کنند.»

به گفته او این مطالعه نشان می‌‌دهد که تجربیات تبعیض مانند مشکل دربخش زبان وهمچنین پخش ونشر معلومات نادرست دربرخی از نقاط و به ویژه مناطقی که بیشتر افراد با پس زمینه مهاجرت درآنجا زندگی می‌کنند تآثیر منفی برتمایل افراد به واکسین دارد و یا منجر به واکسین کمتر می‌شود.

نقش اینترنت در کسب اطلاعات واکسین

مطالعه دیگری که ازسوی دانشگاه بیلفلد آلمان صورت گرفته است، تایید می‌کند که بسیاری از افراد با سابقه مهاجرت اغلب نمی‌دانند که خود و اعضای خانواده های‌شان به کدام نوع واکسین نیاز دارند. عدم اطمینان درمورد واکسیناسیون اغلب با مشکل زبانی همراه است.

درعین حال پروفیسور داکتر داریوس شیفر، از دانشگاه بیلیفلد می‌گوید که پس ازهمه گیری کرونا آن‌ها چندین برنامه همه‌پرسی را که دربخش‌های مختلف صحی ازجمله روند واکسناسیون به گونه دیجیتالی وآنلاین انجام داده‌اند، از آن نتیجه خوبی بدست آورده‌اند. او می‌گوید که افراد با پس زمینه مهاجرت به دلایل مختلف چون استفاده زیاد از اینترنت، شبکه های اجتماعی، جمع آوری معلومات به چند زبان از جمله از کشور مبداشان آگاهی‌شان درمورد مسایل صحی وهمچنان واکسین کرونا بالا رفته است.

کمپاین‌ها باید بیشتر تقویت شوند

کاهش موانع زبانی و افزایش دسترسی به اطلاعات مربوط به واکسین، کلید موفقیت کمپاین‌های واکسیناسیون خوانده می‌شود به ویژه زمانی‌که مهاجران هدف این برنامه هستند.

داکتر کی بولتمن، که در یک کمپنی ساخت واکسین در شهر بریمن کار می‌کند می‌گوید که آن‌ها درتطبیق روند واکسین کرونا موفقانه به پیش رفته‌اند و همچنان برای بلند بردن سطح آگاهی مردم، آنان درمورد اهمیت واکسین، مطالب معلوماتی زیادی را به هشت زبان در میان مردم توزیع کرده‌اند.

متن: قدیر وفا

.Foto von Maksim Goncharenok von Pexels