08/05/2020

بزرگترین بنای یادبود اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم در (Treptower park) برلین.