19/03/2020

نکات مهمی درباره ویروس جدید و بیماری کرونا از زبان یکی از پزشکان برلین، خانم دکتر فریده گلشاهی