Photo: Nicola O`Sullivan/epd
04/02/2020

یک، سوم دریافت‌کنندگان گذرنامه آلمانی شهروندان اتحادیه اروپا هستند

تعداد شهروندان اتحادیه اروپا که متقاضی گذرنامه آلمانی شده اند، طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. Brexit یک عامل مهم در این افزایش خوانده شده است. موسسه فدرال تحقیقات جمعیت در ویسبادن اعلام کرده است که  حدود ۳۶۰۰۰ نفر از  کشورهای عضواتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ تابعیت آلمانی را بدست آورده اند، این بدان معنی است که یک، سوم  گذرنامه‌های تازه صادر شده به شهروندان اتحادیه اروپا تعلق گرفته است. بعد از شهروندان اتحادیه اروپا، بیشترین کسانی که شهروندی آلمان را بدست می‌آورند مربوط به کشورهای به اصطلاح “جهان سوم” اند.

بیشترین گذرنامه‌ها را بریتانیایی‌ها گرفته اند

بر اساس معلومات این موسسه، شهروندان بریتانیا بیشترین دریافت‌کنندگان گذرنامه آلمانی در سال ۲۰۱۸ بودند و پس از آن شهروندان لهستان با (۶.۲۰۰) نفر و رومانی با (۴،۳۰۰) نفر قرار داشتند. طبق این گزارش، تعداد کل دریافت‌کنندگان گذرنامه‌ها آلمانی از کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا، هر ساله رو به کاهش است: از ۱۸۱۰۰۰ در سال ۲۰۰۰ به حدود ۷۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. شهروندان ترکیه با (۱۶.۷۰۰) نفر، شهروندان عراق با (۴۰۰۰) نفر و شهروندان کوزوو با (۳،۸۰۰) نفر بزرگترین دریافت‌کنندگان گذرنامه‌های آلمانی در سال ۲۰۱۸ بوده اند.

مدرن شدن قانون تابعیت آلمان

با اصلاحاتی که در آغاز سال ۲۰۰۰ به اجرا در آمد، قانون تابعیت آلمان مدرن شد و بسیاری از فرایندهای بروکراتیک حذف شدند. علاوه بر این، مدت اقامت در آلمان برای متقاضیان کوتاه شده است. مهاجران حق دارند در صورتی که حداقل هشت سال (برخی از استثناآتی وجود دارند که متقاضی کمتر از هشت سال نیز می‌تواند درخواست گذرنامه آلمانی بدهد) در آلمان بطور قانونی زندگی کرده باشند و  الزامات ادغام را مراعات کرده باشند، می‌توانند درخواست گذرنامه آلمانی بدهند.

شهروندان اتحادیه اروپا از اواخر آگوست ۲۰۰۷ حق داشتن تابعیت دوگانه را بدست آوردند. بر بنیاد این قانون، شهروندان اتحادیه اروپا هنگام بدست آوردن شهروندی آلمان مکلف نیستند تا شهروندی کشور مبداء شان را از دست بدهند.

متن: امل برلین

Photo: Nicola O`Sullivan/epd