Photo: epd-bild/Christian Ditsch
28/11/2019

رئیس بامف می‌خواهد از مهاجرت در بخش‌های که دستمزد کم دارد، جلوگیری کند

Dr. Hans-Eckhard Sommer رئیس بامف (دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان) تاکید می‌کند که به اصطلاح “بحران پناهندگان” به پایان رسیده است و اکنون صحبت از ادغام پناهندگان – به ویژه در بازار کار است. او می‌افزاید که در صورت توجه نکردن به این موضوع، فقر در سالمندی این افراد را تهدید خواهد کرد و از فقر فزاینده در میان آنان هشدار می‌دهد. 

او به گروه رسانه‌ای “Funke Mediengruppe” گفته است که این احتمال وجود دارد که بسیاری از مهاجران و پناهندگان کم درآمد  در شرایط نامشخص بمانند و بعداً با فقر پیری دچار شوند و برای جلوگیری از این امر، “مهاجرت به بخش دستمزد پایین در آلمان” باید به میزان قابل توجهی کاهش داده شود. 
او افزود كه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، صدها هزار نفر به این کشور آمدند و بسیاری از پناهندگان از آن زمان تا اکنون مشغول به کار هستند – اما بیشتر آن‌ها در بخش‌های کار می‌کنند که دارای دستمزد پایین هستند. به گفته او، این موضوع برای جامعه آلمان پیامدهای خوبی در پی نخواهد داشت.

بحران پناهندگی به پایان رسیده است

رئیس بامف می‌گوید که کشورش دیگر با بحران پناهندگی روبرو نیست و از این مرحله با موفقیت عبور کرده است، اما چیزی که باقی مانده است و آن‌چه که سال‌ها به درازا خواهد کشید، ادغام این افراد در جامعه است.

رئیس بامف به این جمله معروف صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل (CDU)  که گفته بود “ما می توانیم این كار را بكنیم” اشاره نمود. او باور دارد که درست بودن این جمله حالا ثابت شده است.
متن: امل برلین

Photo: