27. نوامبر 2019

وضعیت پناهجویان برگردانده شده به افغانستان.