27/11/2019

وضعیت پناهجویان برگردانده شده به افغانستان.