Photo: Oranous Onib
25/11/2019

استفاده فراگیر از قلیان در برلین

استعمال دخانیات تنها به معنی مصرف سیگار نیست، توتون و تنباکو و مصرف قلیان نیز دخانیات محسوب میشوند که دود ناشی از آن می‌تواند به سلامت فرد آسیب بزند. از سوی دیگر استفاده از قلیان همانند سگرت اعتیاد آور است، دیده شده افرادی که از قلیان استفاده می‌کنند نیز وابستگی شدید برای استفاده مجدد آن دارند.
بسیاری از مردم به خصوص جوانان به عوارض قلیان پی نبرده و برای سرگرمی از آن استفاده می‌کنند. اینکه چرا امروزه استفاده از قلیان بصورت چشم گیری بین مردم بخصوص جوانان افزایش یافته است، گزارشگر امل برلین به یکی از قلیان خانه‌ها در برلین سر زده و با جوانان در این مورد گفتگوی را انجام داده است.

محمد کارمند یکی از قلیان خانه‌های برلین میگوید: بسیاری از مردم فکر می‌کنند، که قلیان عاملی برای تفریح است و کدام عوارضی جانبی  ندارد، به این دلیل در اوقات فراغت خود تمایل دارند از قلیان استفاده کنند.
او می‌افزاید که روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر برای استفاده از قلیان به این مکان مراجعه میکنند، که اکثریت شان جوانان هستند. در همین حاال برخی از جوانان که در این قلیان خانه حضور داشتن دلیل استفاده از قلیان را فشارهای کاری روزمره، رهایی از استرس و درگیری فکری عنوان می‌کنند و میگویند که : آخر هفته‌ها برای اینکه از فشار زندگی و استرس خود را برهانند، از قلیان استفاده می‌کنند.
منصور یکی از مشتریان این قلیان خانه میگوید: در ابتدا برای سرگرمی از قلیان استفاده می‌کردم، و فکر نمی‌کردم که واقعا قلیان نیز همانند سگرت اعتیاد آور باشد.
اما وقتی متوجه شدم، که دیر شده بود و حاال ترک اش برایم خیلی سخت است، چون فکر می‌کنم تنها گزینه است، که می‌تواند از فشارهای زندگی  بکاهد.
او می‌افزاید که در جامعه آلمان نیز هیچ محدودیتی برای استفاده از قلیان تعین نشده است، حتی در مکان‌های سر پوشیده
به صورت گسترده ای از آن استفاده می‌شود، و نه تنها مصرف کننده مضر است بلکه برای افراد دیگری که در این مکان برای نوشیدن قهوه میایند نیز می‌تواند مضر باشد.
جامعه شناسان مهم‌ترین علت گرایش جوانان به قلیان را، نبود برنامه‌ریزی درست، عدم ارائه جایگزین‌های مناسب از سوی خانواده ها، و عدم موفقیت تحصیلی و تامین نشدن نیازهای عاطفی می‌دانند.

متن: اورانوس اونیب

Photo: Oranous Onib