مرکزهای مشاوره مهاجرت در سال آینده حدود ۲۲ میلیون یورو کمبود خواهند داشت. این بدان معناست که یک چهارم این مراکز در معرض بسته شدن است. با توجه به مذاکرات بودجه در بوندستاگ، سازمان رفاه مستقل از دولت فدرال خواسته است تا کاهش برنامه‌ریزی شده بودجه این مراکز را لغو کند. کارگروه فدرال سازمان رفاه مستقل روز سه‌شنبه در برلین اعلام کرد که طبق برنامه‌های دولت فدرال، در سال آینده حدود ۲۲ میلیون یورو بودجه کمتر در نظر خواهد گرفت. این سازمان از اعضای بوندستاگ درخواست کرد تا برای حفظ بیش از ۱۳۷۰ مرکز مشاوره مهاجرت در سراسر کشور تلاش کنند. 
15. سپتامبر 2022

یک چهارم مراکز مشوره‌دهی مهاجران با خطر مسدود شدن روبرو هستند

مرکزهای مشاوره مهاجرت در سال آینده حدود ۲۲ میلیون یورو کمبود خواهند داشت. این بدان معناست که یک چهارم این مراکز در معرض بسته شدن است. با توجه به مذاکرات بودجه در بوندستاگ، سازمان رفاه مستقل از دولت فدرال خواسته است تا کاهش برنامه‌ریزی شده بودجه این مراکز را لغو کند. کارگروه فدرال سازمان رفاه مستقل روز سه‌شنبه در برلین اعلام کرد که طبق برنامه‌های دولت فدرال، در سال آینده حدود ۲۲ میلیون یورو بودجه کمتر در نظر خواهد گرفت. این سازمان از اعضای بوندستاگ درخواست کرد تا برای حفظ بیش از ۱۳۷۰ مرکز مشاوره مهاجرت در سراسر کشور تلاش کنند.