یک بمب بدون ردیابی به جا مانده از جنگ جهانی دوم در یک سایت ساختمانی در Sickingenstrasse، برلین-موآبیت پیدا شد. به گفته پلیس برلین، بمب افکن‌های ۵۰ کیلوگرمی را نمی‌توان خنثی کرد. همچنین این بمب در وضعیت بدی قرار گرفته است. به همین دلیل، بمب در این مکان دوشنبه آینده، ۲۶ سپتامبر منفجر خواهد شد. پلیس از ساعت ۶ صبح دوشنبه یک منطقه ممنوعه ۵۰۰ متری در اطراف سایت ایجاد خواهد کرد. پس از آن حدود ۹۰۰۰ نفر باید خانه‌های خود را ترک کنند. به گفته S-Bahn برلین، Ringbahn در محدوده منطقه ممنوعه قرار می‌گیرد و به همین دلیل منطقه شمالی (S۴۱ / S۴۲) در روز دوشنبه بسته خواهد شد و هنوز مشخص نیست که برای چه زمانی بسته خواهد ماند. بازار عمده فروشی برلین در خیابان بوسل نیز باید تخلیه شود.

23. سپتامبر 2022

 یک بمب جنگ جهانی دوم را در برلین منفجر خواهند کرد

یک بمب بدون ردیابی به جا مانده از جنگ جهانی دوم در یک سایت ساختمانی در Sickingenstrasse، برلین-موآبیت پیدا شد. به گفته پلیس برلین، بمب افکن‌های ۵۰ کیلوگرمی را نمی‌توان خنثی کرد. همچنین این بمب در وضعیت بدی قرار گرفته است. به همین دلیل، بمب در این مکان دوشنبه آینده، ۲۶ سپتامبر منفجر خواهد شد. پلیس از ساعت ۶ صبح دوشنبه یک منطقه ممنوعه ۵۰۰ متری در اطراف سایت ایجاد خواهد کرد. پس از آن حدود ۹۰۰۰ نفر باید خانه‌های خود را ترک کنند. به گفته S-Bahn برلین، Ringbahn در محدوده منطقه ممنوعه قرار می‌گیرد و به همین دلیل منطقه شمالی (S۴۱ / S۴۲) در روز دوشنبه بسته خواهد شد و هنوز مشخص نیست که برای چه زمانی بسته خواهد ماند. بازار عمده فروشی برلین در خیابان بوسل نیز باید تخلیه شود.