پلیس آلمان صبح امروز چهارشنبه ۲۴ مه/ می به نمایندگی از اداره پلیس جنایی باواریا و دادستان عمومی مونیخ، اماکن مربوط به برخی کنشگران «نسل آخر» را مورد بازرسی قرار داده است. به گفته rbb24، درمجموع ۱۵ آپارتمان متعلق به این کنشگران تفتیش شده‌اند. چهار مورد یورش پلیس در برلین صورت گرفته و سه مورد دیگر در باواریا و هسن انجام شده‌اند. همچنین حساب‌ها و دارایی‌های‌ آن‌ها مصادره شده است. به دستور دفتر دادستانی، وبسایت این گروه نیز بسته شده است. حدود ۱۷۰ نیروی پلیس در این عملیات شرکت داشته‌اند. دفتر دادستانی می‌گوید که هفت نفر از کنشگران ۲۲ تا ۳۸ ساله این گروه مظنون به همکاری با یک سازمان جنایی هستند.

24/05/2023

یورش پلیس فدرال به آپارتمان‌های کنشگران نسل آخر

پلیس آلمان صبح امروز چهارشنبه ۲۴ مه/ می به نمایندگی از اداره پلیس جنایی باواریا و دادستان عمومی مونیخ، اماکن مربوط به برخی کنشگران «نسل آخر» را مورد بازرسی قرار داده است. به گفته rbb24، درمجموع ۱۵ آپارتمان متعلق به این کنشگران تفتیش شده‌اند. چهار مورد یورش پلیس در برلین صورت گرفته و سه مورد دیگر در باواریا و هسن انجام شده‌اند. همچنین حساب‌ها و دارایی‌های‌ آن‌ها مصادره شده است. به دستور دفتر دادستانی، وبسایت این گروه نیز بسته شده است. حدود ۱۷۰ نیروی پلیس در این عملیات شرکت داشته‌اند. دفتر دادستانی می‌گوید که هفت نفر از کنشگران ۲۲ تا ۳۸ ساله این گروه مظنون به همکاری با یک سازمان جنایی هستند.