هوای برلین و برندنبورگ در روزهای پیش‌ِ رو گرم‌تر خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود که این گرما با بارش باران و رعدوبرق همراه باشد. به گزارش rbb24، دمای هوا تا روز جمعه به ۳۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، در روزهای آخر هفته خنک‌تر می‌شود و سپس دمای هوا دوباره افزایش خواهد یافت. به کسانی که جشن یا برنامه گروهی دیگر خارج از خانه دارند، توصیه می‌شود که بارندگی آخرهفته را در نظر داشته باشند.

24. آگوست 2022

گرما و رعدوبرق در روزهای آخر هفته

هوای برلین و برندنبورگ در روزهای پیش‌ِ رو گرم‌تر خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود که این گرما با بارش باران و رعدوبرق همراه باشد. به گزارش rbb24، دمای هوا تا روز جمعه به ۳۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، در روزهای آخر هفته خنک‌تر می‌شود و سپس دمای هوا دوباره افزایش خواهد یافت. به کسانی که جشن یا برنامه گروهی دیگر خارج از خانه دارند، توصیه می‌شود که بارندگی آخرهفته را در نظر داشته باشند.